+420 702 905 904 obchod@reklamniplachty.cz Pondělí - Pátek 7.30 - 16.00 hod. facebook google +
facebook google +

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky Toamsz Jedrzejowski a také společností Media Walk outdoor partner s.r.o.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují a blíže upřesňují práva a povinnosti smluvních vztahů vzniklých mezi Tomasz Jedrzejowski 1.máje 121, Bohumín, 73531, IČ: 056 64 063, DIČ: CZ684004482 teké společností Media Walk outdoor partner s.r.o., IČ: 02142511, sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále též „dodavatel“) a druhou smluvní stranou (dále též „zákazník“), v jejichž rámci dochází k produkci a dodání reklamních plachet.

II. CENY REKLAMNÍCH PLACHET (dále též produkt)

Cena produktů poskytovaných dodavatelem je určena kalkulací provedené dle typu poptávaného produktu, dle požadovaného zpracování produktu a dle poskytnutých doprovodných služeb. Kalkulaci si vyhotoví zákazník samostatně na webových stránkách dodavatele nebo ji vyhotoví osobně dodavatel. Dodavatel si vyhrazuje změnu ceny produktu v případě chyby v psaní či jiné zřejmé nesprávnosti.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DODÁNÍ PRODUKTU

K uzavření smlouvy dochází skrze on-line objednávkový formulář na stránce www.reklamniplachty.cz, resp. na stránce www.mediawalk.cz, a to na základě cenové nabídky dodavatele prezentované na této stránce (viz sekce Kalkulátor / Objednávka) a na základě přijetí této nabídky zákazníkem. Grafický návrh produktu dodá zákazník nebo si ho zákazník nechá zpracovat dodavatelem.

Po odeslání vyplněného objednávkového formuláře bude zákazníkovi obratem doručen e-mail se shrnutím jeho objednávky. Zákazník je povinen okamžitě zkontrolovat shrnutí své objednávky včetně zakázkového listu a náhledu grafického návrhu, které jsou přiloženy k zaslanému e-mailu.

Již odesláním vyplněného on-line objednávkového formuláře na stránce www.reklamniplachty.cz, resp. www.mediawalk.cz dochází ze strany zákazníka k přijetí nabídky dodavatele, tedy dochází k uzavření smlouvy o dodání produktu.

V závislosti na povaze, rozsahu a ceně konkrétní objednávky si dodavatel vyhrazuje právo trvat na uzavření smlouvy v písemné papírové formě. Nepřistoupí-li zákazník na uzavření smlouvy v této formě, dodavatel je oprávněn odstoupit od objednávky zákazníka.

Dodavatel si také vyhrazuje právo odstoupit do 3 dnů od objednávky zákazníka, a to z kapacitních či jiných technických důvodů. O odstoupení od objednávky vyrozumí dodavatel zákazníka bez zbytečného odkladu.

IV. ZRUŠENÍ A ZMĚNA OBJEDNÁVKY

Zákazník může zrušit nebo změnit svou objednávku do okamžiku zahájení výroby produktu. Po zahájení výroby produktu a po jeho dokončení je zákazník povinen objednaný produkt převzít a uhradit jeho cenu v plné výši.

V. ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU, POUŽITÍ ZÁKAZNÍKOVA GRAFICKÉHO NÁVRHU

V případě požadavku zákazníka na zpracování grafického návrhu bude takto zpracovaný návrh zaslán zákazníkovi k odsouhlasení a k případnému provedení korektur. Následně dodavatel vyrobí produkt v souladu s takto odsouhlaseným návrhem. Zákazník písemným či e-mailovým potvrzením korektur přebírá plnou odpovědnost za bezchybnost grafické podoby a za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Odpovědnost za dodatečně zjištěnou chybu na odsouhlaseném grafickém návrhu plně nese zákazník. Zákazník je povinen uhradit cenu produktu v plné výši bez ohledu na dodatečné zjištění chyby.

Zákazník odpovídá za to, že jeho vlastní grafický návrh použitý pro výrobu produktu odpovídá grafickým parametrům požadovaným dodavatelem (viz www.reklamniplachty.cz nebo www.mediawalk.cz). Odpovědnost za dodatečně zjištěné nedostatky či jiné chyby grafického návrhu dodaného zákazníkem nese zákazník. Zákazník je povinen uhradit cenu produktu v plné výši.

VI. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Zákazník se zavazuje uhradit cenu produktu včetně případného dopravného / poštovného a balného, jakož i DPH (dále též „celková cena“).

Úrok z prodlení:

Zákazník je povinen v případě prodlení s úhradou faktury uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Zároveň má Dodavatel právo požadovat po dlužníkovi, který je neveřejným zadavatelem, úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky minimálně ve výši 1.200 Kč (nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění č. 180/2013 Sb.).

Celková cena bude zákazníkem uhrazena:

hotově při převzetí produktu dodaného dobírkou,
hotově při převzetí produktu osobně po předchozí dohodě s dodavatelem,
převodem na účet na základě vystavené (zálohové) faktury.

Před realizací první objednávky zákazníka nebo kterékoliv následující objednávky zákazníka v celkové hodnotě nad 10.000,- Kč je dodavatel oprávněn požadovat od zákazníka zálohu na materiál a grafické práce. Výroba produktu bude zahájena po připsání zálohové platby na účet dodavatele.

Při převzetí produktu je zákazník povinen ihned zkontrolovat neporušenost obalu produktu. Je-li obal porušen, sepíše zákazník reklamaci s pracovníkem dopravce / pošty. Dodavatel není povinen zohlednit pozdější reklamaci. V případě známek poškození obalu a známek poškození produktu dodavatel doporučuje otevřít obal zásilky ihned za přítomnosti pracovníka dopravce / pošty a sepsat protokol o stavu produktu.

Po převzetí produktu je zákazník povinen provést bez zbytečného odkladu prohlídku produktu, zejména zkontroluje, zda produkt trpí mechanickým poškozením či jinou zjevnou vadou. Dodavatel není povinen zohlednit pozdější reklamaci.

Ignorováním výše uvedeného postupu zákazník nepřichází o možnost reklamace produktu. Zákazník však výrazně ztěžuje své postavení v reklamačním řízení.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY

Vlastnické právo k produktu přechází na zákazníka až okamžikem převzetí produktu a úplným zaplacením celkové ceny produktu.

Nebezpečí vzniku škody na produktu přechází na zákazníka převzetím produktu, případně prodlením zákazníka s převzetím produktu.

VIII. ZÁRUKA A REKLAMACE

Na produkt se vztahuje záruka dle právních předpisů ČR (záruka pro spotřebitele u věcí zhotovených na zakázku činí 6 měsíců). Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí produktu.

Reklamace a její průběh se řídí příslušnými právními předpisy ČR (občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele, obchodní zákoník). Reklamaci uplatní zákazník u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co se projeví či vyskytne vada. Za tím účelem zákazník kontaktuje dodavatele telefonicky na čísle: + 420 702 905 904, + 420 591 140 572, e-mailem na adrese obchod@mediawalk.cz, obchod@reklamniplachty.cz, případně v provozovně dodavatele s tím, že zákazník:

popíše, jak se vada na produktu projevuje,
předloží vadný produkt dodavateli nebo dodavateli zašle fotodokumentaci vady,
uvede jím požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Následně dodavatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Na konci reklamačního procesu dodavatel vydá zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, resp. potvrzení o jiném způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník, který je spotřebitelem, stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

S ohledem na povahu produktu lze uplatnit reklamaci v provozovně dodavatele pouze po předchozí domluvě dodavatele a zákazníka.

IX. PROPAGACE A REFERENCE

Dodavatel je oprávněn pořídit fotodokumentaci, videozáznam, či vzorek produktu a uvedené materiály použít pro své propagační a referenční účely včetně uvedení jména či názvu zákazníka a data realizace produktu kromě případu, kdy zákazník učiní výslovný nesouhlas.

Dodavatel si vyhrazuje právo uvést na produktu svůj název a logo, aniž by to bylo k újmě zákazníka či na újmu použitelnosti produktu.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku, je zákazník, který je spotřebitelem (tedy osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské či obchodní činnosti) oprávněn odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí produktu s výjimkou:

smlouvy na poskytování služeb, jestliže se smluvním plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (pozn.: s ohledem na individualitu grafického návrhu a rozměrů se prakticky jedná o veškeré reklamní plachty),
dalších zákonných případů (viz zejména § 53 odst. 8 občanského zákoníku).

Právo na dostoupení od smlouvy uplatní spotřebitel vůči dodavateli písemně či jiným prokazatelným způsobem.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z výrobních / technických důvodů a z důvodů výrazné změny ceny vstupních surovin. Dodavatel vyrozumí bez zbytečného odkladu zákazníka o odstoupení od smlouvy a o dalším postupu.

XI. VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO KONTAKTU

Uzavřením smlouvy s dodavatelem zákazník poskytuje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, svůj výslovný souhlas s tím, aby dodavatel využíval:

podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu,
elektronické prostředky, za účelem šíření, i klientem nevyžádaných obchodních sdělení.

V případě šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty má zákazník možnost odvolat souhlas s takovýmto využitím, a to i při zaslání každé jednotlivé zprávy. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně vůči dodavateli či jiným prokazatelným způsobem, např. e-mailem na adresu obchod@mediawalk.cz.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní vztah mezi stranami se řídí uzavřenou smlouvou, resp. on-line objednávkou zákazníka, dále zněním VOP platných v době uzavření smluvního vztahu a v neposlední řadě platnými právními předpisy ČR.

© 2017 Tomasz Jedrzejowski a Media Walk outdoor partner s.r.o.
On-linekalkulačka Ceny namíru pro každého Doručení do 3dnů (do 200 m²) Doprava pocelé ČR Montáže pocelé ČR Grafikaon-line

Výhody registrace

Zanechte zde vzkaz, brzy Vám odpovíme
vytisknutých m²
plachet PREMIUM /měs. 8 359 m2
vytisknutých m²
plachet PREMIUM za tento týden 2 240 m2
vypitých káv - vedení, obchod
od pondělí tohoto týdne :-) 16